شــرکــت مـهـنــدســی مــشــاوره و ســاخــت ژوبــیــکــو
.Joubicco Consulting & Construction Eng. Co

اخبار مهندسی

اخبار روز مهندسی را می توانید از این منو دنبال کنید. اخبار مرتبط با رشته های مهندسی عمران و معماری، پیشرفت های حاصل شده در سطح کشور و یا سراسر دنیا در این زمینه ها، اخبار رسمی و تائید شده و بطور کلی هر خبری که بتوان آن را به گونه ای با ساختار این دو شاخه از دانش مهندسی سازگار دانست.