شــرکــت مـهـنــدســی مــشــاوره و ســاخــت ژوبــیــکــو
.Joubicco Consulting & Construction Eng. Co

گزارشات مفید

برخی از گزارشات رسمی و غیر رسمی منتشر شده توسط ارگان ها، سازمان ها، پژوهشگاه ها، دانشگاه ها، شرکت ها و یا حتی اشخاص حقیقی که در طی سالیان اخیر در زمینه های مهندسی سازه، ژئوتکنیک، زلزله، معماری و … فعالیت داشته اند در این قسمت معرفی می گردد.